ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷ
  
2023/2/15
ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎  ᠦᠨ  ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷ           ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠳᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠰᠤᠨ᠎  ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃         ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ ᠢ 《ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠷᠲᠦ ᠡᠯᠴᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎  ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ᠎ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠎ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠰ᠎ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠎ᠳᠦ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ ᠳᠦ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ᠎ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮ᠎ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠰᠢᠨᠭᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠎ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠ ᠦᠵᠦᠮ᠎ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠎  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ᠎ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ ᠢ  ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠎  ᠤ ᠬᠤᠤᠷ᠎  ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠲᠦ᠍ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃       
 
  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备11000440号-2