ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎  ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ︖
  
2023/2/15
ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎  ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ︖         ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠎ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎  ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠦ᠍᠂ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠢ᠍ᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠎ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠎ ᠤᠨ ᠵᠤᠳᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠨᠭᠭᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠭᠡᠲᠦ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ ᠤᠨ   ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠵᠤᠤ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎  ᠦᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ ᠦ ᠰᠤᠨᠢᠠ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  
 
  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎  ᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ ᠦ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备11000440号-2