ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ  ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠄  《  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠴᠢᠮ  ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ  ᠢ  ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ  ᠲᠦᠰᠦᠯ》
  
2023/1/12
C:\Users\q\Desktop\转发的政策图解\转发 图解 5.jpg
 
  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备11000440号-2