ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ  ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠄  《 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠲᠤ  ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ  ᠡᠯᠸᠺᠲᠷᠣᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ  ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ 》 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ  ᠲᠠᠢᠯᠣᠮᠵᠢ
  
2023/1/12
C:\Users\q\Desktop\转发的政策图解\转发 图解 6.jpg
 
  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备11000440号-2