ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ  ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ᠄  ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠨᠡᠩ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ  ᠭᠤᠤᠯ  ᠴᠤᠭᠴᠠ  ᠳᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠲᠦᠰᠦᠯ
  
2023/1/12
C:\Users\q\Desktop\转发的政策图解\转发 图解 9  内蒙政府的.jpg
 
  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备11000440号-2